พิธีมอบทุนการศึกษา 53 ปี /BFC 2022

 พิธีมอบทุนการศึกษา 53 ปี เป็นโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนมุ่งมั่นเรียนดียิ่งขึ้น โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน 

 

มีผู้ดูแลกองทุน รร.เตรียมพัฒนาการ  คุณโกวิทย์ ศรีจรรยานนท์

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 15  ตุลาคม 2022


Visitor 111

 อ่านบทความย้อนหลัง