สายเลือดเดียวกัน

 

เราเป็นสายเลือดเดียวกัน ต่างผิวพันธ์รอดบาปกันโดยพระเจ้า
ไถ่บาปผิดให้ทุกคนและทุกชาว กางเขนดูเลือดราวหลั่งถังน้ำตา
โลหิตชำระโทษของเราทุกคน ผิดเหลือล้นทุกคนผิดถ้วนหน้า
ผิดบาปทุกคนล้วนรับกันมา พระองค์กล้าไถ่ข้าด้วยทุกข์ทรมาน

*เราทุกคนยกพระองค์เป็นพระเจ้า วิญญาณของพระองค์เล่าเข้าประสาน
วิญญาณของพระองค์เชื่อมสะพาน ต่อประสานเข้าหาจิตข้าพระองค์
พม่า ไทย ยวน พวน เขมร อิตาลี สเปน อิสราเอล และ ม้ง
เลือด วิญญาณ ความบาปนั้นยึดโยง ต่อกันเป็นโครงข่ายรายเดียวกัน

*ขอเราจงรักกันอย่าได้เกลียด รักละเอียดคิดใจของเธอฉัน
รักกันยึดมั่นจงรักทุกวัน มีพ่อคนเดียวเหมือนกันอย่าลืมลง
เรามีทุกข์ล้วนมากจริงยิ่งท้าทาย ทุกข์มากหลายแม้ตายจะไม่หลง
เรายึดมั่นสายเลือดพระองคมั่นคง ไถ่บาปของทุกคนบนกางเขนเอย

อ.ปริญญา เกื้อหนุน

 อ่านบทความย้อนหลัง