ความกังวล และตึงเครียด
( Anxiety worry)
ความกังวลตีความหมายกว้าง เป็นผลมาแต่ความกลัวที่ไม่ทราบมูลเหตุ บางคนบอกว่าเป็นการครุ่นคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากเกินไปจนกระทั่งเราลืมสภาพปัจจุบัน เป็นการทำเนินเขาให้กลายเป็นภูเขา เป็นการจินตนาการสิ่งที่เราไม่มี อนาคต สุขภาพ ครอบครัว และการเงิน โดยหาสาเหตุไม่ได้

หลายคนที่ขี้กังวล จะมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วย เช่น เป็นคนขี้กลัว นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ หายใจขัด เหงื่อออกมาก และถ้าแก้ไม่ได้ ก็จะส่งผลรุนแรงขึ้น พระเจ้าทรงเข้าใจความทุกข์ใจของท่าน ทรงสอนให้เรามอบภาระนั้นไว้กับพระองค์ด้วยการอธิษฐาน

(สดุดี 34:4) ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า


(1 เปโตร 5:7) จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

(ฟิลิปปี 4:6-7) อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจ และความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

(มัทธิว 6:33-34) แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ "เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว”

(สดุดี 42:5) จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า


 อ่านบทความย้อนหลัง