ของขวัญปีใหม่ 2017 จาก ศ.บ

พระเยซูตรัสว่า “ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง" (มก. ๙:๒๓)

“ถ้าเจ้าสามารถเชื่อ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อ”

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

 

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง