BFC บทเรียนชั้นสาวก ย้อนหลัง (6)

หัวข้อ: " (โรม บทที่ 5) การให้คำปรึกษาแก่คนที่ติดสุรา"
ผู้สอน: อ. สรรเสริญ กิตติพงศ์

 
 

  อ่านบทความย้อนหลัง