คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017
หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ" ตอนที่ 2
โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 

  อ่านบทความย้อนหลัง