คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

หัวข้อ "อย่าออกพระนามอย่างไม่สมควร"
โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 


 อ่านบทความย้อนหลัง