คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

หัวข้อ "จงให้เกียรติบิดามารดา"
โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข


 อ่านบทความย้อนหลัง