BFCO เทศนาฟื้นฟู ประชุมองค์กร ปี 2018 (วันที่ 27ค่ำ)

"ท่านจงรอคอยพระเจ้า โดยการรื้อฟื้น"

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)
"จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้า"
วันที่: 26-30 กรกฎาคม 2018


 อ่านบทความย้อนหลัง