คำเทศนา อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา

"ทำความดีเพื่อพระเยซู" (ทิตัส 3.1-18)

ติตัส 3:1-14

 อจ.เปาโลสอนติตัสเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียน ให้มีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เป็นคริสเตียนแล้วชีวิตต้องเปลี่ยน สอนให้เคารพเจ้าบ้านผ่านเมือง

1.เชื่อฟังกฏหมายบ้านเมือง

2 ต้องสนใจเชื่อฟัง

3เลือกทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสุจริต เป็นคริสเตียนที่ดี ในข้อ 7 ก่อนกรีกจะมาเชื่อพระเจ้านั้น เขา

มีนิสัยชอบใส่ร้ายคนอื่น ชอบทะเลาะวิวาท คิดว่าตัวฉลาดเป็นคนหลงผิด ไม่เชื่อฟัง ข้อ 1ถึง7 ชีวิต

ก่อนมาเชื่อพระเยซูเป็นคนหลงผิด เริงสำราญ เกลียดชัง อิจฉาริสยากัน ตกเป็นทาศกิเลศตันหา ทำแต่

เรื่องเลวร้าย เมื่อมาพบพระเจ้า มาเชื่อพระเยซูแล้วชีวิตเราเป็นอย่างไร คนไม่เชื่อพระเจ้าเฝ้ามองชีวิต

ของเราอยู่  รวมทั้งคนใกล้ชิด ลูก ภรรยา พี่น้อง คนรอบข้าง เราต้องเปลี่ยนชีวิต ถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนเขาเหล่านั้นคงไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าแน่ๆ

 

ข้อ 4ถึงข้อ7 เมื่อมาพบพระเมตตาขของพระเจ้า ทรงประทานความรัก ช่วยเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีก

ครั้ง เปลี่ยนเป็นคนเชื่อฟัง ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยคนอื่นมากขึ้น รักคนอื่นมากขึ้น ชีวิตเปลี่ยน และเราใช้

ของประทานที่พระเจ้าให้อย่างเกิดผล พระเยซูคริสต์ทรงประทานมรดกคือชีวิตนิรันดร์แก่เรา ชื่อของ

เราจดไว้แล้วในสวรรค์ เราทำดีไม่ออกนอกทางของพระเจ้า เป็นคนสัตย์ซื่อ เคารพกฏหมายบ้านเมือง

ใช้ของประทานที่ทรงประทานให้อย่างเกิดผล แสดงความรักความเมตตาต่อคนอื่น ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาที่พระเจ้าทรงวางไว้ ทรงสอนให้เรากระทำการดี

 

 ข้อ9-11  1 สอนให้ทำความดี เลี้ยงชีพชอบ หลีกหนีการทะเลาะวิวาท ให้ใช้สติปัญญา มีวินัย พิจารณากระทำแต่สิ่งดีๆ 3 จงกระทำการดีอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อ 12-15 สอนให้ 1 ทำการดีจนเป็นนิสัย รักษากฏหมายบ้านเมืองและคำสอนของพระเจ้า 2 ช่วย

สนับสนุนผู้รับใช้ นักเทศน์ ผู้ประกาศอย่าให้เขาขัดสนสิ่งใดเราทำความดีเพราะ เราตอบแทนพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง