ผู้นำของพระเจ้า

 

           ดร.บิลลี่ เกรแฮม ระหว่างการทำพันธกิจ การประกาศครั้งหลังๆ ของบิลลี่ เกรแฮม  บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าบิลลี่ เกรแฮมดำรงชีวิตที่สำแดงถึงความเชื่อของเขาอยู่ตลอดเวลา ชีวิตคริสเตียนของบิลลี่ เกรแฮมไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเวลาที่เขาอยู่ในคริสตจักรหรือในเวลาที่เขาเทศนาประกาศอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากเท่านั้น ถึงแม้เราทุกคนจะไม่มีบทบาทเป็นผู้นำ แต่เราก็ต้องติดตามพระคริสต์และปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆวัน

 

          พระธรรมข้อ 2 ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ผู้นำในคริสตจักรพึงมี คุณสมบัติบางข้อเช่น เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ และไม่ดื่มสุรามึนเมานั้นควรจะเป็นคุณสมบัติของคริสเตียนทุกคน ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นๆ เช่น การสามารถสอนคนอื่นได้นั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำคริสตจักรพึงมี เพราะการสอนถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำคริสตจักร การเป็นผู้นำครอบครัวคริสเตียนในสังคมที่ผู้คนมีความเชื่อแตกต่างกันอย่างหลากหลายนี้เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกิน การชี้นำบุตรหลานของเราตั้งแต่เขาเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เดินในทางของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่เปาโลได้กล่าวไว้ว่าชาญฉลาดในพระธรรมข้อ 5 ว่า‘ถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้’

 

        สิ่งที่ท้าทายเราอยู่ทุกวันนี้ก็คือการดำรงชีวิตคริสเตียนที่เสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดเวลา ในพวกเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ และหลายครั้งเราได้ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัย  แต่เราควรจะบากบั่นมุ่งมั่นที่จะดำรงชีวิตที่คงเส้นคงวากับพระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามคำสอน ที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ (1 ทิโมธี 3: 1-13)

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง