คำเทศนา อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2019

"บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์"

( ฟิลิปปี 3.17-20 )

บ้านเมืองเราอยู่ที่สวรรค์” (ฟิลิปปี 3:17-20)

มีคนอยู่ 2 กลุ่ม (ฟิลิปปี3:18-19)

1)กลุ่มที่ไม่รู้ (ฟิลิปปี3:18)

-ปฏิเสธพระเยซู (เพราะไม่รู้)                                           ปลายทางของคน

-เป้าหมายเพื่อตัวเอง                                                        เหล่านั้นคือความ

-พระของเขาคือกระเพาะอาหาร                                       พินาศ

-เขาสนใจในวัตถุทางโลก

2)กลุ่มที่รู้ (ฟิลิปปี17,20)

1.สร้างเรา (โยบ 31:15)

2.โลกนี้ชั่วคราว (คนพเนจร) (สดุดี 119:19)

3.พระเยซูนำเราสู่สวรรค์ (ยอห์น 14:6)

4.พระเจ้ารักมนุษย์ (ยอห์น 3:16)

5.เรามีเป้าหมายชัดเจน (โครินธ์5:9,2 ทิโมธี4:2)

6.บ้านของเราคือแผ่นดินสวรรค์ (ฮิบรู 11:

 

 

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง