คำเทศนา "พระเยซู เจ้าของเรือน" 2 ทิโมธี 2.20-21

 Visitor 2

 อ่านบทความย้อนหลัง