BFC พิธีบัพติสมา ปี 2020 ครั้งที่ 1

 

เรียนเชิญรว่มแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ
ในพิธีบัพติศมา 
อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2020

เวลา 13.30-15.00 น.
ณ. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2Visitor 103

 อ่านบทความย้อนหลัง