ราชอาณาจักรของพระเจ้า BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรวมข้าพระองค์ทั้งหลายจากช่วงอายุที่ต่างกันเข้าเป็นหนึ่งเดียว เพื่อยกย่องและสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระองค์ แผ่นดินของพระเจ้าคงอยู่และกระทำการในทุกชั่วอายุคน ฟังพระคำหนุนใจสั้น 20 นาที หัวข้อ ราชอาณาจักรของพระเจ้า

 Visitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง