ภักดี สัตย์ซื่อ สันติ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

พระองค์ทรงเป็นผู้ตอบคำอธิษฐาน นำเราโดยพระวิญญาณและช่วยเราให้รอดด้วยการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์พระบุตร พระองค์สมควรได้รับความจงรักภักดีจากเราชั่วชีวิต ฟังพระคำหนุนใจในเช้าวันนี้ด้วยกัน

 

 


Visitor 28

 อ่านบทความย้อนหลัง