สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

สิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วทั้งสิ้น ที่พระเยซูคริสต์มอบให้แก่เรา และการที่เราดำเนินชีวิตในสิทธิอำนาจนั้น

นำมาซึ่งชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์

 

Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง