สำเร็จแล้ว ด้วยรัก BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

พระเยซูคริสต์ มาบังเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อทำพระราชกิจที่พระบิดามอบให้คือ การไถ่บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์

และในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ พระองค์มอบพระมหาบัญชาให้ผู้เชื่อทุกคนได้ไปปฏิบัติ 

ดังนั้น ให้เรามาเรียนรู้ความสำเร็จของพระเยซู เพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ให้ประสบผลสำเร็จในงานรับใช้

 

Visitor 44

 อ่านบทความย้อนหลัง