ปีใหม่ ฟ้าใสกว่า I ศ.บ

 

    “New Year  Clearer Sky”

               ช่วงขึ้นปีใหม่ เป็นการดีที่เราจะรู้ว่า เราผ่านอะไรมา  เราอยู่ที่ไหน  และกำลังจะไปที่ไหน  ทั้งทัศนคติ เรื่องปีใหม่ว่าจะ

เป็นอย่างไร  ในยุคหลังนี้  มีคำทำนายว่าหลายสิ่งจะเกิดขึ้น  แต่ที่แน่นอน พระดำรัส  คือ ข่าวประเสริฐจะยิ่งเผยแพร่กว้างขวาง ให้

แก่ผู้คนจำนวนมาก (มัทธิว 24:14)  ครับ มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา  จึงขอฝากคำกลอนนี้น่ะครับ “ปีใหม่ ฟ้าใสกว่า”

 

 

ปีใหม่ ฟ้าใสกว่า

   ขยับฐานใกล้ ขยายถิ่นไกล

 

 1. ทรง ตั้ง โจทย์ ผล คูณ         

จะ เพิ่ม พูน  ทั่ว เมือง ไทย

   ขยับฐาน ใกล้    ขยาย ถิ่น ไกล         

หลัก ชัย ของ  ปี สอง ห้า

 

 2. ทุ่ง นา เหลือง อ ร่าม           

พระ ตรัส ถาม ผู้ ศรัท ธา

    มี ใคร  จะ อา สา               

ช่วย ประ ชา  พบ พระ องค์

 

3. เรา คือ ส่วน น้อย นิด           

ขอ อุ ทิศ  จิต มัน คง

    ทำ ตาม พระ ประ สงค์         

ทรง บัญ ชา มา ถึง เรา

 

 4. งาน เริ่ม มา บ้าง แล้ว         

ทรง วาง แนว ทรง ปัก เสา

  “ศูนย์ ฝึกฯ”  ช่วย ขัด เกลา           

ศิษย์ ตาม เต้า  พระ บุ ตรา

 

5. ปั้น คน  ปลูก คริสต จักร         

สอน คน รัก   พระ วา จา

    “วิ หาร  แห่ง ศรัท ธา”           

สอน เรา กล้า   เดิน หน้า ไป

 

6. รับ ใช้  เงิน ขาด มือ               

หาก เชื่อ ถือ  มิ สง สัย

    “ลูก สัน ติ”  ทรง เตรียม ไว้     

ใน ทุ่ง นา  มา เจือ จุน

 

 7. “ฐาน ใกล้” ทรง ข ยับ         

ทรง เคลื่อน ขับ   ส นับ ส นุน

     รอบ เช้า “รุ่ง อ รุณ               

พระ สิ ริ”  อ ภิ ชัย

 

 8.  ฝึก เด็ก ดิ จิ ตัล                 

ฝึก สร้าง สรร   ผูก พัน ใจ

     อบ รม ทัก ษะ ให้               

ได้ รู้ จัก  รัก ภู บาล

 

 9. “ฐาน ใกล้”  รอบ สร้าง เสริม     

เพิ่ม พ ลัง    อ ธิษ ฐาน

     รับ ใช้ ของ ประ ทาน           

สาน กลุ่ม ย่อย  ร้อย พระ กาย

 

 10.  “เป็น เพื่อน  เหมือน ดั่ง ฟ้า”     

สอน อาสา  ให้ ขวน ขวาย

    ช่วย เหลือ  คน ทุก ราย           

ส่อง เฉิด ฉาย   รัก ภู มี

 

   11.  “ฐาน ใกล้”  คือ แยก เรือน           

ดาว ล้อม เดือน  รอบ ธา นี

             ป ริ   มณ ฑล ที่                   

พี่ น้อง ยิน      พระ วิญ ญาณ

 

   12.  “ถิ่น ไกล” ให้ ข ยาย             

ออก ตก ใต้  เหนือ อี สาน

        ทุก ที่ มุ่ง ทำ งาน                 

ปลูก อีก โบสถ์  โลด จริง นอ

 

    13  ‘ออก    ก่อ  เกิดจุดใหม่         

 ‘ตก เปิดได้  หลาย ที่ หนอ

        อี สาณ   มิ รั้ง รอ                           

เหนือ ใต้   ก็  ก่อ ภิญ โญ

 

    14.  ทั้ง พัน   ธ  กิจ เคลื่อน               

เหมือน ทรง นำ   ทำ ตาม โผ

        เช่น งาน   ของ เปา โล                 

จิต โศ ภา   รัก ษา คน

 

   15.   มีเดีย  งาน แบบ ใหม่               

 เพราะ  ไว - ไฟ   ไป ทุก หน

      จะ สื่อ  รัก เบื้อง บน                         

ให้ ยล ยิน  ทั่ว ถิ่น ไทย

 

  16.  สอง สาม งาม อยู่ น่ะ               

ขอบ คุณ พระ สัก แค่ ไหน

        วา ระ ขึ้น ปี ใหม่                       

เชื่อ ทรง ชัย  ให้ พ ลา

 

  17. เกี่ยว ข้าว ใน ทุ่ง ใหญ่               

ขอ โปรด ให้  มี ชาว นา

      มอบ จิต มุ่ง อา สา                     

รัก ประ ชา  ทั้ง เทศ ไทย

 

  18. พระ องค์ คือ จอม ทัพ               

ทรง เคลื่อน ขับ  สู่ ฟ้า ใส

       ยาก ง่าย   ท้า ทาย ใจ                 

ไม่ หวั่น ที่   มี ภู บาล

 

  19, 20.  ก้ม กราบ พระ บิ ดา             

เจ้า ของ นา  เกริก ไพ ศาล

       ปรา โมทย์  โปรด ประ ทาน           

ประ สบ ชัย   ปี ใหม่ เอย


Visitor 165

 อ่านบทความย้อนหลัง