พิจารณาผู้นำของท่าน BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

"พระคัมภีร์บอกเราให้ระลึกหรือพิจารณาถึงผู้นำฝ่ายวิญญาณของเรา

มีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาให้เรามาดูจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันจากพระธรรมฮีบรู13:7-8"

 

Visitor 25

 อ่านบทความย้อนหลัง