จงวางใจในพระเจ้า BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรักเรามาก พระองค์ทรงห่วงใยและเอาใจใส่เราในทุกย่างเท้าของเรา พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราได้

รับพระพรจากพระองค์เสมอ ให้เรามาดูเงื่อนไขในการรับพระพรจากพระองค์

 


Visitor 33

 อ่านบทความย้อนหลัง