เมนูแห่งพระคุณ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

“พระเยซูคริสต์ : ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิต 

ผู้ทรงประทานชีวิตของพระองค์เอง ให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก”   “ทรงเป็น”  อาหารแห่งชีวิต สำหรับ ผู้ที่มาหา และวางใจ

 

Visitor 16

 อ่านบทความย้อนหลัง