Bangkok Fellowship Church

 

ความรักที่เสริมสร้าง

 

พระคำ เอเฟซัส 5:25-33

ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

เอเฟซัส 5:25-33


 

รักอย่างพระคริสต์

 

พระคริสต์ เป็นศีรษะ

1. ความรักเสียสละ (25)

   ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

2. ความรัก ชำระ (26-27)

    เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้ และชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะ

     เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใด ๆ เลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ

3. ความรัก ดูแล (28-30)

    เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง

     เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักร เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ แห่งเนื้อหนังของพระองค์ และแห่งกระดูกของพระองค์

4. ความรัก สัตย์ซื่อ (31-32)

เขาทั้งสองจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เป็นสองอีกต่อไป

 อ่านบทความย้อนหลัง