เพลงพิเศษและประกอบท่าทาง โดยรวีเด็ก พันธกิจเชียงราย

 

ร้องเพลงพิเศษและประกอบท่าทาง

เพลง "เลียนแบบพระเยซู"

เวลา: 10.00-12.00 น.

 

รายการของคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงรายวันอาทิตย์

(ถ.เชียงราย-เทิง ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย)

09.00-10.00 น.: เรียนรวีวารศึกษาผู้ใหญ่ 

10.00-12.00 น.: นมัสการ/เทศนา

12.00-13.00 น.: รับประทานอาหารเที่ยง

13.00-15.00 น.: กลุ่มสามัคคีธรรม

 

**สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-881-6157  อ่านบทความย้อนหลัง