Bangkok Fellowship Church
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 กันยายน 2020 (รอบ1) "เล่าสู่กันฟัง"
2020-09-23
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 กันยายน 2020 "เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซู"
2020-09-22
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 13 กันยายน 2020 (รอบ1) " ฝ่าวิกฤตโควิด-19"
2020-09-14
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 กันยายน 2020 "2025 มุ่งหน้าเพิ่มพูนทั่วไทย" (ฉลองครบรอบ 51 ปี คริสตจักร)
2020-09-14
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2020 "ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์"
2020-09-04
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2020 "ทำงานพระเจ้าอย่างไร?"
2020-09-04
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2020 "ฐานะของผู้เชื่อ"
2020-09-04
BFC คำเทศนาวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบ2) "แม่ตามแบบแผนพระเจ้า" +บรรยากาศขอบพระคุณคุณแม่
2020-08-13
BFC คำเทศนาวันแม่ อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020 (รอบ1) " เป็นแม่..ไม่ใช่เรื่องยาก"
2020-08-13
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 2 สิงหาคม 2020 "ท่านเป็นหนี้..กี่มากน้อย"
2020-08-04
คำเทศนาเสียง หัวข้อ แต่​ส่วน​ข้าพเจ้า​และ​ครอบครัว​ของ​ข้าพเจ้า เรา​จะ​ปรนนิบัติ​พระ​เจ้า” (โยชูวา 2
2020-07-17
คำเทศนาเสียง หัวข้อ รับใช้ด้วยสิทธิอำนาจและถ่อมใจ (มัทธิว 13:16-20)
2020-07-17
คำเทศนาเสียง หัวข้อ เรียนรู้ที่จะเผชิญได้ทุกสถานการณ์ (ฟป.4:10-20)
2020-07-17
คำเทศนาเสียง หัวข้อ " ความเชื่อเพื่อจะรับความรอด "
2020-07-17
คำเทศนาเสียง หัวข้อ " ขอพระเจ้าส่งเราออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก "
2020-07-17
คำเทศนาเสียง หัวข้อ " ติดสนิทเพื่อเกิดผล "
2020-07-17
คำเทศนาเสียง หัวข้อ "ใครๆก็เป็นพรได้"
2020-07-17
คำเทศนา หัวข้อ "ความรักของพระเจ้า" (1 ยอห์น 4:7-8)
2020-07-04
คำเทศนา หัวข้อ "พระผู้ช่วยอยู่กับเรา"
2020-07-04
คำเทศนา หัวข้อ เรื่อง "สุขสันต์ วันเกิดพระเยซู"
2020-07-04
คำเทศนา หัวข้อ "เสาะหา อย่างปราชญ์"
2020-07-04
คำเทศนา "ยิ่งกว่านั้น สักเท่าใด" (ลูกา 11.1-13)
2020-07-02
คำเทศนา "ความหวังใจในพระเจ้า" (สดุดี 130:7)
2020-07-02
คำเทศนา "พระมหาบัญชาของพระเยซู พระมหาบัญญัติปฎิบัติอยู่" (มัทธิว 22:34-40;28:18-20)
2020-07-02
คำเทศนา "นาวาคือ พระเยซู" (มัทธิว 24.32-44)
2020-07-02
คำเทศนา "ชีวิตต้องมีผล ดั่งต้นไม้ใกล้ธารา" (เยเรมีย์ 17:5-8/ยอห์น 15:1-11)
2020-07-02
คำเทศนา "ทรงออกแบบ ให้มีสุข" (ยอห์น 10.10/ มัทธิว 22.36-40/มัทธิว 28.19-20)
2020-07-02
คำเทศนา "ขอสัมผัสฤทธิ์ พระผู้ทรงพระชนม์" (ฟีลิปปี 3.10-11)
2020-07-02
คำเทศนา "ทรงวายพระชนม์เพื่อเรา" (ลูกา 23.39-43)
2020-07-01
คำเทศนา "พระองค์ต้องประสงค์" (ลูกา 19.28-38)
2020-07-01
คำเทศนา "ขอพระเจ้าทรงประทานแนวทางแก่ข้าฯ" (สดุดี 25.4-5)
2020-07-01
คำเทศนา "เชิญชิมดู จะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐ" (สดุดี 34.4-8)
2020-07-01
คำเทศนา "ความรักของยาโคบ" ปฐมกาล 29.15-30
2020-06-25
คำเทศนา "รับใช้ด้วยความรัก" 1 โครินธ์ 13.1-7
2020-06-25
คำเทศนา "เล่นบทพระเยซู" โรม13.1-14
2020-06-25
คำเทศนา "โดยพระวิญญาณ" กิจการ 1.1-12
2020-06-25
คำเทศนา "ทรงเรียกเรา" อพยพ 3.10-11 และ กิจการ 7.22
2020-06-25
คำเทศนา "จากดิน สู่ดาว" ปฐมกาล 1.26-31
2020-06-25
คำเทศนา พระเยซู เจ้าของเรือน 2 ทิโมธี 2.20-21
2020-06-25
คำเทศนา "ทูลทุกสิ่งสรรพ จะพบกับความสำเร็จ"
2020-06-25
คำเทศนา "ทรงสดับ เสียงร้องทุกข์" (อพยพ 2.23-25)
2020-06-25
คำเทศนา "พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ มาช่วยช้าฯ" (มัทธิว 14:22-32)
2020-06-24
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2020 "นมัสการด้วยจิตวิญญาณ และความจริง"
2020-06-24
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 14 มิถุนายน 2020 "คริสเตียน...จะใช้ชีวิตอย่างไร?"
2020-06-24
คำเทศนา หัวข้อ "เกิดผล" (ยอห์น 15.1-11)
2020-06-20
คำเทศนา "เรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดิน"
2020-06-20
คำเทศนา ท้าทายผู้เชื่อ เพื่อเพิ่มพูนคริสตจักร" (เอเฟซัส 4:11-13)
2020-06-20
คำเทศนา หัวข้อ "ความสุขในโลก สันติสุขในเรา" โดย: มน.เชษชัย นรเศษฐ์ศรีสุข
2020-06-20
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 14 มิถุนายน 2020 "คริสเตียน...จะใช้ชีวิตอย่างไร?"
2020-06-17
คำเทศนา หัวข้อ "ชีวิตในพระเจ้า ต้องสมดุล" (ยอห์น 15:1-9) เทศนาโดย คุณแม่นันดา เจริญมูล
2020-06-17
คำเทศนา "ผู้เป็นใหญ่" (โยชูวา 17:17-18) เทศนาโดย คุณแม่ นิภา มากสุริวงศ์
2020-06-15
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2020 "อดทนนาน ด้วยความยินดี"
2020-06-13
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020 "ทรงใช้ ความทุกข์ยาก ปั้นเรา"
2020-06-03
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2020 "พายุ พิสูจน์ความแข็งแกร่ง"
2020-05-27
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 3 พฤษภาคม 2020 "วิกฤติ ผลิตความรุ่งโรจน์"
2020-05-21
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2020 "คริสเตียน คือผู้พร้อมเรียนรู้"
2020-05-14
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 3 พฤษภาคม 2020 "ใครจะนำอะไรมาแลกกับชีวิต"
2020-05-08
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 26 เมษายน 2020 "พระบิดา ทรงรักท่าน"
2020-04-30
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 19 เมษายน 2020 "ใครเล่าชนะโลกนี้"
2020-04-23
BFC คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ 12 เมษายน 2020 "อีสเตอร์พิสูจน์ความเป็นพระเจ้า"
2020-04-16
BFC Live Online นมัสการ/เทศนาย้อนหลัง "เรื่อง ภายหลังก็เกิดความสุข" (ปี 2015)
2020-04-08
ถ่ายทอดสด BFC Live Online นมัสการ/เทศนาย้อนหลัง "เรื่อง ข้าวที่ต้องเกี่ยวมีมากนักหนา" (ปี 2015)
2020-04-08
BFC LIVE ถ่ายทอดสดคำเทศนาย้อนหลัง หัวข้อ "สาวกคือคนที่ทุ่มเทชีวิต" (ปี2017)
2020-04-08
BFC LIVE ถ่ายทอดสดคำเทศนาย้อนหลัง หัวข้อ "พระเยซูคือเถาองุ่นแท้" (ปี2016)
2020-04-08
BFC คำเทศนา อาทิตย์ปาล์มซันเดย์ 5 เมษายน 2020 "พระเจ้าทรงครอบครองอยู่"
2020-04-07
ถ่ายทอดสด BFC Live Online นมัสการ/เทศนาย้อนหลัง "เรื่อง ชัยชนะ เพราะรัก และศรัทธา" (ปี 2015)
2020-04-06
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 29 มีนาคม 2020 "เผชิญปัญหาด้วยความยินดี"
2020-04-01
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 22 มีนาคม 2020 "เราชาวเล...เชื่อพระเยซู"
2020-03-25
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 15 มีนาคม 2020 "กันไว้ ดีกว่าแก้"
2020-03-21
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 8 มีนาคม 2020 "เราเป็นบุตรของกลางวัน"
2020-03-17
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 1 มีนาคม 2020 "ชอบธรรมโดยพระเยซู"
2020-03-07
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2020 "ยอห์น สาวกที่พระเยซูรัก"
2020-03-06
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2020 "รับ รักพระคริสต์ อย่างไร?"
2020-02-19
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2020 "รักไม่มีวันหมด"
2020-02-13
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2020 "รักยิ่งใหญ่กว่านี้....ไม่มี"
2020-02-05
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 26 มกราคม 2020 "ย้อนอดีต สู่อนาคต"
2020-02-07
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 19 มกราคม 2020 "เชื่อสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง ความคิด"
2020-01-22
BFC คำเทศนา อาทิตย์ปีใหม่ 5 มกราคม 2020 "ปีใหม่...ให้พระคริสต์เป็นแบบ"
2020-01-22
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 29 ธันวาคม 2019 "การฟังพระสุรเสียงพระเจ้า"
2020-01-11
BFC คำเทศนา อาทิตย์คริสตมาส 22 ธันวาคม 2019 "ความรักประหลาดนักหนา"
2020-01-11
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 8 ธันวาคม 2019 "คริสตมาส..คืนความสุข"
2019-12-09
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2019 "พระทัย..พระบิดา"
2019-12-02
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2019 "บทบาท และของประทานการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ"
2019-12-10
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2019 "อย่าหยุด..ที่จะก้าวไป"
2019-12-10
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2019 "อยู่ในพระหัตถ์"
2019-11-21
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 3 พฤษจิกายน 2019 "ถนัดช่วย...ด้วยใจรัก"
2019-11-21
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019 "ค้นหา ใช้ และพัฒนาของประทาน"
2019-12-10
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019 "การอธิษฐานคือ การกระทำ"
2019-12-10
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2019 "ยาเบสผู้ที่ได้รับเกียรติ"
2019-12-10
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2019 "น้ำพระทัยยอดเยี่ยมของเรา"
2019-10-07
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 22 กันยายน 2019 "ทรงจัดเตรียมให้เรา"
2019-12-11
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 15 กันยายน 2019 "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดปัญญา"
2019-09-28
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 8 กันยายน 2019 "ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง"
2019-09-28
BFC คำเทศนา อาทิตย์ 1 กันยายน 2019 "ใช้ชีวืตสมกับข่าวประเสริฐ"
2019-12-10
คำเทศนา อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2019 "เธอทำให้เราหัวเราะ"
2019-09-12
คำเทศนา อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2019 "สมาชิกร่วมกันปรนนิบัติพระเจ้า"
2019-09-12
คำเทศนา อาทิตย์ 11 สิงหาคม 2019 "แม่อย่างยูนิส"
2019-09-12
คำเทศนา อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2019 "ไม่มีสิ่งใด เกินพระเยซู"
2019-08-30
คำเทศนา อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2019 "พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด" (ฉลองครบรอบ50ปี)
2019-08-30
คำเทศนา อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2019 "คริสตจักรที่มีสง่าราศี"
2019-07-29
คำเทศนา อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2019 "บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์"
2019-12-10
คำเทศนา อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2019 "พระเยซูทรงปั้นเรา อย่างไร"
2019-07-29
คำเทศนา อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2019 "ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย"
2019-07-29
คำเทศนา อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 "พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้"
2019-06-21
คำเทศนา อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2019 "พระเยซูทรงนำหน้า"
2019-06-05
คำเทศนา อาทิตย์ 26 พฤษาคม 2019 "สำคัญที่เชื่อพระเยซู"
2019-06-05
คำเทศนา อาทิตย์ 19 พฤษาคม 2019 "ดีที่สุด"
2019-06-05
คำเทศนา อาทิตย์ 12 พฤษาคม 2019 "ผู้ที่รับพระพร"
2019-06-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2019 "ชีวิตต้องมีผล"
2019-06-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2019 "ชัยชนะเพราะรัก"
2019-06-05
คำเทศนา อาทิตย์ 14 เมษายน 2019 "ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ"
2019-06-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2019 "โตขึ้นอย่างพระเยซู"
2019-06-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2019 "คนตาบอดสอนเป็นพยาน"
2019-06-05
"ชีวิตนี้ มีความหวังเสมอ" คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
2019-06-05
คำเทศนา อาทิตย์ 10 มีนาคม 2019 "บุรุษผู้เป็นความหวัง"
2019-06-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2019 "จงชื่นชมยินดีในความหวัง"
2019-05-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2019 "เจ้าสาวพระคริสต์"
2019-03-30
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 หัวข้อ "เพราะรัก จึงกันแสง"
2019-03-12
คำเทศนา อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2019 "รักอย่างที่พระเจ้ารัก"
2019-02-12
คำเทศนา วันอาทิตย์ 03 กุมภาพันธ์ 2019 "รักแรกพบ"
2019-02-12
คำเทศนา วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2019 "เมื่อทรงนำ จะทรงทำให้สำเร็จ"
2019-02-01
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 "เชื่อถูก สุขนิรันดร์ เชื่อผิด ทุกข์นิรันดร์
2019-02-01
คำเทศนา อาทิตย์ 13 มกราคม 2019 "ปีแห่งพระพร"
2019-01-16
คำเทศนา วันอาทิตย์ 06 มกราคม 2019 "ชื่นชมยินดี ในปีใหม่"
2019-01-07
คำเทศนา วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2018 "พระองค์ผู้ทรงคุ้มครองท่าน"
2019-01-05
คำเทศนาคริสตมาส วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2018 "พระผู้ช่วยให้รอด บังเกิดแล้ว"
2018-12-28
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018
2018-12-27
คำเทศนา อาทิตย์ 9 ธันวาคม 2018 "คริสตมาสเวลาแห่งความสุข"
2018-12-13
คำเทศนาวันพ่อ วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2018 (รอบที่ 2) "ใจพ่อจดจ่อ เฝ้ารอคอย"
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2018 "ติดตามพระเยซู.. ได้อะไร?"
2018-12-07
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 หัวข้อ " คริสเตียนต้องแข่งขันโดยความเชื่อ ถึงที่สุด"
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2018 "ผู้ใดจะอยู่กับพระเจ้า"
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2018 "จงกระทำอย่างนี้..ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา"
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2018 "คนที่แสวงหาจะได้ชีวิต"
2018-12-07
คำเทศนา "ชีวิตคริสเดียนต้องสู้" วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2018 "ให้เมล็ดที่หว่าน ตกที่ดินดี"
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2018 "คนของเราในนครนี้..มีมาก"
2018-12-07
คำเทศนา อาทิตย์ 23 กันยายน 2018 "รางวัล....การรับใช้"
2018-12-07
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 "ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ ในพระเจ้า"
2018-12-06
คำเทศนา อาทิตย์ 9 กันยายน 2018 "รับไม่อ้น คัดสรรเฉพาะ"
2018-12-04
คำเทศนา อาทิตย์ 2 กันยายน 2018 "สู่เป้าที่กำหนดไว้สำหรับเรา"
2018-09-06
คำเทศนา อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2018 "ทำความดีเพื่อพระเยซู"
2018-12-11
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2018 "ชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอทุกกรณี"
2018-09-06
คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 "มีชีวิตที่บริสุทธิ์"
2018-08-18
คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 "สตรีที่มีบุตรตามพระสัญญา"
2018-08-15
คำเทศนา อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018 "เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า"
2018-08-06
คำเทศนา อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2018 "เราใช้ท่านทั้งหลายไป"
2018-08-01
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า
2018-07-25
คำเทศนา อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2018 "พระเยซูผู้เลี้ยงที่ดี"
2018-07-14
คำเทศนา อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2018 "จง..ยึดมั่นอยู่ในความเชื่อ"
2018-07-14
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018
2018-07-14
คำเทศนา อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018 "รัก..อย่างพระเยซู"
2018-06-19
คำเทศนา อาทิตย์ 10 มิถุนายน 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา วัันอาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ 22 เมษายน 2018
2018-06-13
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ 8 เมษายน 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ 1 เมษายน 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
2018-06-13
คำเทศนา วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018
2018-06-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017
2018-06-11
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
2018-06-11
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิการยน 2017
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017
2018-06-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017
2018-06-11
คำเทศนา วันอาทิย์ ที่ 15 ตุลาคม 2017
2017-10-21
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
2017-10-13
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017
2017-10-07
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
2017-10-07
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
2017-10-07
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
2017-09-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017
2017-09-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017
2017-09-17
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017
2017-09-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 (รอบ 2)
2017-09-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 (รอบ 1)
2017-09-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017
2017-09-17
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017
2017-08-03
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017
2017-07-26
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017
2017-07-26
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 (ประชุมองค์กร 2017)
2017-07-26
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2017
2017-07-14
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
2017-06-29
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017
2017-06-22
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017
2017-06-15
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017
2017-06-09
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017
2017-06-01
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017
2017-05-25
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
2017-05-18
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017
2017-05-12
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017
2017-05-04
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017
2017-04-28
คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ที่ 16 เมษายน 2017
2017-04-23
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
2017-04-14
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017
2017-04-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
2017-04-11
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
2017-04-11
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
2017-03-24
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017
2017-03-24
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017
2017-03-10
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
2017-03-04
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
2017-02-25
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017
2017-02-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
2017-02-09
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017
2017-02-05
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017
2017-01-24
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017
2017-01-18
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017
2017-01-12
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017
2017-01-03
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 (รอบ 2)
2016-12-28
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 (รอบ 1)
2016-12-28
คำเทศนา อาทิตย์ที่18 ธันวาคม 2016
2016-12-22
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016
2016-12-15
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016
2016-12-08
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016
2016-12-03
คำเทศนา อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2016
2016-11-25
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016
2016-11-18
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016
2016-11-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016
2016-11-06
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016
2016-10-28
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016
2016-10-19
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016
2016-10-14
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016
2016-10-08
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
2016-10-07
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016
2016-09-23
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016
2016-09-16
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016
2016-09-05
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016
2016-08-23
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016
2016-08-17
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016
2016-08-09
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016
2016-08-02
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016
2016-07-29
คำเทศนา พิธีไว้อาลัย อ.ปริญญา เกื้อหนุน 3/2016
2016-07-26
คำเทศนา พิธีไว้อาลัย อ.ปริญญา เกื้อหนุน 2/2016
2016-07-26
คำเทศนา พิธีไว้อาลัย อ.ปริญญา 1/2016
2016-07-24
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016
2016-07-21
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016
2016-07-12
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016
2016-07-06
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016
2016-06-27
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016
2016-06-22
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016
2016-06-15
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2016
2016-06-07
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016
2016-06-02
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016
2016-05-26
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016
2016-05-21
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
2016-05-11
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016
2016-05-05
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016
2016-04-29
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016
2016-04-22
คำเทศนา อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016
2016-04-13
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016
2016-04-06
คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ที่ 27 มีนาคม 2016
2016-03-31
คำเทศนา วันศุกร์ประเสริฐ ปี 2016
2016-03-26
คำเทศนา อาทิตย์ใบปาล์ม 20 มีนาคม 2016
2016-03-23
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016
2016-03-17
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016
2016-03-09
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-29
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพัน 2016
2016-02-27
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-17
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-13
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016
2016-02-06
คำเทศนา คืนวันศุกร์ อธิษฐานโต้รุ่ง_ มกราคม 2016
2016-01-30
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016
2016-01-27
คำเทศนา งานไว้อาลัย คุณแม่สมัย ภูมิประหมัน_2016
2016-01-20
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016
2016-01-18
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016
2016-01-11
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2016
2016-01-04
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015
2015-12-28
คำเทศนา คริสตมาสอีฟ วันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 2015
2015-12-25
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015
2015-12-22
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015
2015-12-14
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015
2015-12-06
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015
2015-11-30
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015
2015-11-22
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤจิกายน 2015
2015-11-16
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015
2015-11-10
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015
2015-11-02
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015
2015-10-26
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015
2015-10-19
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015
2015-10-13
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015
2015-10-05
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015
2015-09-29
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015
2015-09-22
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015
2015-09-14
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015
2015-09-07
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015
2016-01-15
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015
2015-08-25
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015
2015-08-17
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 09-08-2015
2015-08-11
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015
0000-00-00
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015
2015-07-27
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015
2015-07-23
เรื่องราวของชีวิตของโยเคเบด
2013-10-01
ทุกวันเวลา
2013-09-26
ท่านเป็นความสว่างของโลก
2013-09-26
ปฐมนิเทศน์ของพระเยซู
2013-08-14
ชีวิตต้องมีผลได้อย่างไร
2013-08-13
สงเคราะห์ของพระเยซู
2016-01-27
ภาระหน้าที่ของผู้เชื่อ
2013-06-15
พลังเหนือกำลังของเรา
2013-06-15
นับพระพร
2013-05-29
ใครคือผู้ได้รับพระพร
2013-05-15
เขียนประวัติศาสตร์ดีที่สุดให้ตัวเรา
2013-05-15
ราชกิจพระเยซู คือ งานคริสตจักร
2013-05-07
นิมิตคืนชีพ
2013-05-07
เรียนการเป็นผู้นำจากพระเยซู
2013-05-07
การถวายพระเกียรติ และขอบพระคุณ
2016-08-16
คันประทีป
2013-03-14
การให้เกียรติ
2013-03-13
เกินกำลังของมนุษย์แต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้า
2013-03-01
ความรักมั่นคงของพระเจ้า
2013-02-13
สุดทางของมนุษย์คือโอกาสของพระเจ้า
2013-02-13
เอาชนะตนเอง
2013-01-24
ภาชนะที่พร้อมใช้
2013-01-17
ฟื้นฟูพระคำ
2013-01-15
การใช้เวลาอย่างพระเยซู
2013-01-15
ผู้เชื่อในพระคัมภีร์ใหม่ รับใช้อย่างไร
2013-01-10
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
2012-10-31
ชนะด้วยความเชื่อ
2012-10-30
พันธสัญญาใหม่
2012-10-30
เวชศาสตร์การฟื้นฟู
2012-10-24
มีชีวิตโดยฤทธิ์พระดำรัส
2012-10-16
ภาพคริสตจักร
2012-09-28
รับใช้ด้วยของประทาน
2012-09-27
โดยพระเจ้า หรือโดยตัวเรา
2012-09-12
เคล็ดลับ 7 ประการ
2012-09-12
นมัสการเหมือนงานฉลอง
2012-08-28
จงลุกขึ้นนักรบหญิง
2012-08-17
ทุกคนมีสิทธิ์เป็นที่รักของพระเจ้า
2012-08-09
ชีวิต..มีคุณค่า
2012-07-24
คนเฝ้าประตู
2012-07-19
ความสัมพันธ์พระเจ้ากับพระบิดา
2012-07-13
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
2012-06-19
วิธีการของพระเจ้าที่เราต้องปฏิบัติ
2012-06-14
ประทีปของพระเจ้า
2012-06-07
งานรับใช้พระเจ้าตั้งต้นที่ครอบครัว
2012-05-23
สู่ความเป็นผู้ใหญ่
2012-05-18
พระผู้เสด็จมา
2012-04-04
สายด่วนทุกวัย
2012-03-27
สัมผัสพระฤทธิ์
2012-03-13
คริสตจักรช่วยคนได้อย่างไร
2012-02-29
พระเยซูทรงเป็นเพื่อนกับคนบาป
2016-01-27
ความรักที่สมบูรณ์
2012-02-14
การเป็นพยาน1
2012-02-14
การเป็นพยาน
2012-02-07
ชีวิตตนเอง..ชีวิตคนอื่น
2012-01-17
เป้าหมายหลักแห่งปี
2012-01-12
สร้างพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ
2012-01-08
เราจะอยู่อย่างไร_เมื่อพระคริสต์เสด็จมา
2011-11-17
พระพรของผู้ยำเกรงพระเจ้า
2011-11-09
เตรียมพร้อม
2011-11-08
วันนี้เป็นวันข่าวดี
2011-11-01
สันติสุขในพระเจ้า
2011-11-01
พระทรงฤทธิ์_สถิตกับเรา
2011-11-01
ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย
2011-06-20
คริสเตียนกับเงินทอง
2011-06-20
ดิน 3 ประเภท
2011-06-19
การให้อภัย
2011-02-01
การอธิษฐานและถือศีลอด
2011-01-29
เนื้อหนังหรือพระวิญญาณ
2011-01-24
โยเซฟ หนุ่มใฝ่ดี
2011-01-18
ด้วยรักและห่วงใย
2010-12-28
จงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้า
2010-12-13
เมื่อครอบครัวพบวิกฤติ
2010-12-05
การเล่าประสบการณ์
2010-11-23
ชีวิตที่เหลืออยู่
2010-11-17
ร่วมความไพบูลย์กับพระเจ้า
2010-11-16
ยาโคบยอดนักสู้
2010-11-10
เคล็ดลับของความสำเร็จ
2010-11-04
การติดตามพระเยซูในระยะยาว
2010-10-21
การบำบัดรักษาที่มาจากพระเจ้า
2010-10-21
ดาวิดกับเมฟีโชเบท
2010-10-03
การรักษาโรคที่เบธซาธา
2010-10-02
จ.จงของเปโตร
2010-09-21
คนเจ็บต้องการหมอ
2010-09-14
ภูเขาที่เราต้องการพิชิต
2010-09-09
ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์
2010-08-31
พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ
2010-08-29
การรอคอย..และพักสงบในพระเจ้า
2010-08-24
พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของใคร?
2010-08-16
Fruit Bearing - ชีวิตที่เกิดผลอันดี
2010-08-15
แม่ฟูมฟักลูกด้วยความรัก
2010-08-09
The Miracle of Borning
2010-08-08
5Works
2010-08-04
การทำงานอย่างมีชีวิต และมีความสุข
2010-07-10
ทุกๆคนควรจะรู้
2010-05-11
พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ได้
2010-05-10
พันธสัญญา
2010-04-22
ชัยชนะต่อโลกด้วยความเชื่อ
2010-04-13
ถนนสู่เอมมาอูส
2010-04-08
ทรงช่วยคน 4 ประเภทอย่างไร
2010-03-22
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู
2009-11-22
เรื่องของคนต้นเรือน
2009-11-07
การรับใช้ตามน้ำพระทัย
2009-11-02
บทเรียนจากเรื่องมานา
2009-10-20
หน้าที่ของมนุษย์
2009-10-15
เจ้าสาวสู่เรือนหอ
2009-09-24
จงให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่
2009-08-04
อดทน_หนักเอาเบาสู้
2009-07-27
พระเจ้าทรงเป็นความชื่นบาน
2009-07-19
ลุกโชติช่วงในใจข้าฯ
2009-07-12
จงสวมบทพระเยซูคริสต์
2009-07-05
การเป็นลูกของพระเจ้า
2009-06-30
ใจเมตตา
2009-06-21
เราจะช่วยคนในสังคมอย่างไร
2009-06-14
บทเรียนจากถิ่นทุรกันดาร
2009-06-07
การเรียนรู้
2009-05-31
เรียนโดยเริ่มจากการแบกแอก
2009-05-24
ภาระหนัก_แอกเบา
2009-05-17
พระเจ้าของเรา
2009-05-10
พระเจ้าผู้ป้องกันรักษา
2009-05-03
ทรงฟื้นฟูชีวิตอย่างไร
2009-04-26
พบสัมผัส_เปลี่ยนชีวิต
2009-04-19
แผนการรวมของพระเจ้า
2009-03-01
ผู้เป็น
2009-04-12
ท่านคือเจ้าสาวของพระคริสต์
2009-02-15
สู่เป้าหมายกับพระเยซู
2009-04-05
ความสว่างของโลก
2009-03-29
การดำเนินชีวิตในความหวัง
2009-03-22
การรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า
2009-03-15
ความหวังใจสู่ชัยชนะ
2009-03-08
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่วันนี้
2009-02-22
พระนามประเสริฐ
2009-02-08
นิสัยแห่งชัยชนะ
2009-02-01
เราต้องประกาศพระบารมี
2009-01-25
สาวกเต็มร้อย
2009-01-18
ชีวิตที่มีพลัง
2009-01-11
ให้เราวิ่งสู่หลักชัย
2009-01-04
เราถวายอะไรให้พระเยซู
2008-12-21
จะเผชิญวิกฤติอย่างไร
2008-12-14
พระทัยพระบิดา
2008-12-07
มีภาระอธิษฐานหาญปรึกษา
2008-11-30
วันนี้เป็นวันข่าวดี
2008-11-23
พระคุณ
2008-11-16
ร่วมทำงานกับพระเจ้า
2008-11-09
ดิฉันสัมผัสความรักของพระเจ้า
2008-11-02
จะดำเนินชีวิตอย่างไร
2008-10-26
สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้
2008-10-19
การผูกพันกับพระเจ้า
2008-10-12
งานของคริสตจักร
2008-10-05
ชีวิตถวายพระเกียรติ
2008-09-28
ทรงสัญญาและทรงกระทำให้สำเร็จ
2008-09-21
เราจะตอบสนองการทรงเรียกอย่างไร
2008-09-14
ผู้คว้ารางวัล
2008-08-31
ยกพระคริสต์คือฤทธิ์การเพิ่มพูน
2008-09-07
เราจะนำคนเป็นมากมาหาเรา
2008-09-07
ชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า
2008-08-24
จะขอบคุณพระเจ้าอย่างไร
2008-08-17
เป็นลูกที่ดีของแม่
2008-08-10
พระอาเมน
2008-08-03
อย่าโลภ
2008-07-27
การยอมฟัง(ต่อ)
2008-07-20
การยอมฟัง
2008-07-13
คริสตจักรเกาหลีเพิ่มพูนอย่างไร
2008-06-29
อิสราเอลนามใหม่ของยาโคบ
2008-07-06
ร่วมนิมิตกับพระคริสต์
2008-06-22
พระเจ้าผู้เสด็จมา
2008-06-15
อย่าลืมคนจน
2008-06-08
พระเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่
2008-06-01
การตัดสินใจ
2008-05-25
อย่าเป็นพยานเท็จ
2008-05-18
แต่ท่านจะรับพระราชทานฤทธิ์เดช
2008-05-11
เปาโลกำชับทิโมธี
2008-05-04
อย่าลักทรัพย์
2008-04-27
หนุนน้ำใจอย่างบารนาบัส
2008-04-20
ทำอย่างไรผู้ใหญ่ชื่นใจวันสงกรานต์
2008-04-13
พระราชกิจอันทรงพระคุณ
2008-04-06
งานเลี้ยงใหญ่
2008-03-30
เปโตรมีกำลังขึ้นมาได้อย่างไร
2008-03-23
สาวกต้องรู้กาลเวลา
2008-03-16
ความรักนั้นอดทนนาน
2008-03-09
จงชื่นชมยินดีในความหวัง
2008-03-02
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
2008-02-24
อย่าล่วงประเวณี
2008-02-17
พระคริสต์ทรงเลือกเจ้าสาว
2008-02-10
การทรงเรียกผู้เชื่อ
2008-02-03
ความเชื่อเพื่อชัยชนะ
2008-01-27
เจ้ากลัวอะไร?
2008-01-20
วิธีสู้สงครามฝ่ายวิญญาณปี2008
2008-01-13
พระเจ้าอวยพระพรวันที่7
2008-01-06
มุ่งสู่หลักชัย
2007-12-30
เราทำงานร่วมกับพระเจ้า
2007-12-23
พระบัญญัติข้อที่6
2007-12-16
ท่านคือนครเยรูซาเล็มใหม่
2007-12-09
ลูกที่ดี..วันพ่อ
2007-12-02
ฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ
2007-11-28
พระดำริของพระเจ้า
2007-11-18
ท่านจงเลี้ยงเขาเถิด
2007-11-11
จะช่วยผู้ทุกข์ใจอย่างไร
2007-11-05
อะไรคือวัตถุประสงค์ในชีวิตของท่าน
2007-10-28
ชีวิตแบบไหนพระเจ้าชื่นชอบ
2007-10-21
ปัญหาช่วยเราอย่างไร
2007-10-21
กิเดโอนรบชนะศึกอย่างไร
2007-10-15
จงให้เกียรติบิดามารดาของตน
2007-10-07
ความสุขแท้
2007-09-30
ปีแห่งการเกิดผล
2007-09-23
คำอธิษฐานของยาเบส
2007-09-16
พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮาม
2007-09-09
ท่านคือบุคคลสำคํญของพระเจ้า(คืนสู่หย้า)
2007-09-02
บทเรียนจากคริสตมาสปี1985(รอบ 2)
2007-09-02
รากฐานมั่นคงของคริสตจักร(รอบ1)
2007-09-02
พระพรหรือผู้ประทานพร
2007-08-26
การอธิษฐานและถือศีลอดอาหาร
2007-08-20
จงอบรมลูกเหมือนแม่ของโมเสส
2007-08-12
จงมอบมรดกแห่งความเชื่อแก่ลูก
2007-08-12
ทบทวนการดำเนินชีวิต
2007-08-05
เมล็ดพืชตกที่ดินดี
2007-07-29
ท่านกำลังหาอะไร
2007-07-22
ผู้ที่จะเป็นสาวกพระเยซู
2007-07-15
ทรงเสาะหาคนอย่างโยนาธาน
2007-07-08
แนะนำการเป็นพยานส่วนตัว
2007-07-01
ยึดครองแผ่นดิน
2007-06-24
ชาวสะมาเรียใจดี
2007-06-17
พระพรของการบริจาค
2007-06-10
พระเจ้ากับพระของโลกนี้
2007-06-03
ถ้าท่านเชื่อ..
2007-05-27
พรของการเชื่อฟัง
2007-05-20
โตขึ้นอย่างซามูเอล
2007-05-13
สิทธิอำนาจ
2007-05-06
คำขวัญของคริสตจักร
2007-04-29
จงนับถือวันสะบาโต
2007-04-22
คำกำชับสุดท้ายของโยชูวา
2007-04-15
อะไรเกิดเมื่อพบพระเยซูผู้คืนพระชนม์
2007-04-08
พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขา
2007-04-01
ความหวังชนะอุปสรรค
2007-03-25
ปากร้องเพลง_จิตใจเชื่อฟัง
2007-03-18
คำสัญญา
2007-03-11
วางใจพระเจ้าดั่งศิโยน
2007-03-04
เผชิญความทุกด้วยหลัก_3ย
2007-02-25
พิสูจน์รัก
2007-02-18
ท่านคาดหวังอะไรเมื่อมานมัสการ
2007-02-11
นิมิตการสร้างสาวกทวีคูณ
2007-02-04
ชีวิตที่มีสันติสุข
2007-01-28
ชัยชนะโดยวิธีของพระเจ้า
2007-01-21
ความเชื่อที่นำไปสู่ชัยชนะ
2007-01-14
ความเชื่อ..กล้าหาญ
2007-01-07
วิ่งสู่หลักชัยที่ทรงกำหนดให้
2006-12-31
ผู้ที่พระเจ้าโปรดในวันคริสตสมภพ
2006-12-24
พระบัญญัติสิบประการ
2006-12-17
ความเที่ยงธรรมและพระเมตตา
2006-12-10
การสร้างสาวกอย่างพระเยซู
2006-12-03
เปิดใจให้พระเจ้า
2006-11-26
ชีวิตที่เกิดผล
2006-11-19
บทเรียนจากโยนาห์
2006-11-12
ชัยชนะอยู่แค่เอื้อม
2006-11-05
สิ่งดีที่สุด
2006-10-29
คริสเตียนกับการถวายทศางค์
2006-10-22
จะใช้ชีวิตยุคนี้อย่างไร
2006-10-15
พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง
2006-10-08
ความรักพระคริสต์พชิตปัญหา
2006-10-01
เจ้าอยู่ที่ไหน?
2006-09-24
รางวัลของการรับใช้
2006-09-17
สอนน้องให้โต
2006-09-10
ชีวิตคริสเตียนคือคริสเตียนที่มีชีวิต
2006-08-27
ให้เราไปฟากข้างโน้น
2006-09-03
พระเยซูสอนการอภิบาลศิษย์
2006-07-30
ท่านคือคันประทีป
2006-08-06
พระเยซูช่วยคุณแม่ให้หายทุกข์
2006-08-13