Bangkok Fellowship Church
รู้จักรักพระเจ้าอย่างไร?
2022-12-15
วิถีชีวิตคนกรุง
2022-11-23
เพชรในตม
2022-11-10
เพลงรัก ของโบอาส
2022-11-10
ภูมิคุ้มกันตัวช่วยจากพระเจ้า
2022-11-10
ท่านจะนำใคร ที่ไหน เมื่อไหร่
2022-11-10
เราจะเข้าใจตัวเองถูกได้อย่างไร
2022-11-10
ข้าฯ ใคร่ให้ท่านพานพบประสบการณ์ ปานนี้”
2022-11-10
หมายสำคัญการเสด็จมา
2022-11-10
วิถีชีวิตคนกรุง
2022-11-10
พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ
2022-11-10
ท่านจะนำใคร ที่ไหน เมื่อไหร่
2022-11-09
คนต้นเรือน
2022-11-09
หมายสำคัญการเสด็จมา
2022-11-09
คริสตมาส คือ รักที่เสียสละ
2022-09-20
ช่วยให้พ้นอันตราย
2022-09-20
ยูดาสมิได้ผิดมาแต่ต้น
2022-09-16
สิทธิอำนาจของพระเยซู
2022-09-14
พ่อผู้ให้อภัย
2022-09-14
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ รัก เชื่อในส่วนดีเสมอ
2022-06-27
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ ปัญญาผู้น้อย
2022-06-15
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ บรมครู
2022-06-11
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ จงตามเรามาเถิด
2022-06-07
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ เด็กที่ขันอาสาให้พระเจ้าใช้
2022-06-01
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ พระองค์ทรงปั้นตัวท่านเสมอ
2022-06-01
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ พบพระได้ถ้าใฝ่หา
2022-04-14
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ อาลัยหาพระนิเวศ
2022-04-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ เรียนจากพ่อ
2022-04-04
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ เรื่องของของทานตาบอด
2022-03-27
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ ชื่นพระทัย (7/11/2021)
2022-03-04
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ รักของพ่อ (26/10/2021)
2022-03-04
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ทำสิ่งที่ตนถนัด" (17-10-2021)
2021-12-01
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "โมทนา 4 ภาค" (10/10/2021)
2021-11-22
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "มีไกด์ดี จึงมีสุข" (3/10/2021)
2021-11-17
นิโคเดมัส สาวก ลับ
2021-11-12
อ่านพระคัมภีร์แล้วได้อะไร?
2021-11-10
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ขอให้พระสิริของพระเจ้าปกเกล้าเหนือท่าน" (26/9/2021)
2021-10-29
ทรงเจิมเพื่อการรับใช้
2021-10-28
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "อินทรี เหินฟ้า" 19/9/2021
2021-10-20
เก้าคนหายไปไหน ไม่กลับมาสรรเสริญ
2021-10-12
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ จงเลี้ยงดูเขาเถิด (12/09/2021)
2021-10-12
พระพรบนความเจ็บปวด
2021-10-07
อิ่มใจ
2021-10-07
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "พระเยซูรักฉัน" 29/08/2021
2021-09-29
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ชัยชนะโลก" (22/08/2021)
2021-09-21
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ "น้ำจากพระศิลา" (5/09/2021)
2021-09-16
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "รักดำรง" 15/08/2021
2021-09-13
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "มลภาวะ" (8/8/2021)
2021-08-19
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ข้า ขอมอบทุกสิ่ง" 01/08/2021
2021-08-13
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ใจประเสริฐ บังเกิดใหม่" (25/07/2021)
2021-08-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ “พระผู้ช่วยที่โลกต้องการ” (18/07/2021)
2021-07-29
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา" (11/07/2021)
2021-07-26
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ทำงานร่วมกับพระเจ้า" (04/07/2021)
2021-07-25
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ “ภูมิคุ้มกันตัวช่วยจากพระเจ้า” (27/06/2021)
2021-07-19
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ “พัดเปลวไฟก่อนมอด” (20/06/2021)
2021-07-16
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "“ขอให้รักของเราอยู่ในพระคริสต์”
2021-07-12
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ข้าใคร่ให้ท่านพานพบ ประสบการณ์เช่นนี้"
2021-06-14
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ทำความเข้าใจแก่นแท้" (30/05/2021)
2021-06-12
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "พระวิญญาณช่วยเราอธิษฐานอย่างไร? (23/05/2021)
2021-06-09
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "อย่ากลัวเลย"
2021-05-24
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "วิธีเปลี่ยน แต่หลักไม่เปลี่ยน"
2021-05-21
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ช่วยคนพ้นทุกข์ สุขสันต์วันนี้" (2/5/2021)
2021-05-06
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ฤทธิ์เดชพระนามพระเยซู"
2021-05-01
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "เปโตรกลับใจจริง"
2021-04-29
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "โธมัส พระเยซูช่วย ให้หายสงสัย"
2021-04-19
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ทรงเป็นขึ้นแล้ว"
2021-04-15
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ชื่นชมยินดีในความรอด"
2021-04-15
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "โยเซฟ" (ข้าจะสัตย์ซื่อ ตอน 2)
2021-03-22
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ทรงวางพระทัยในเรา"
2021-03-20
พระเยซูทรงสงสารคน
2021-03-12
ความล้มเหลว ไม่ใช่จุดจบ
2021-03-12
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "วัตถุประสงค์ ชีวิตสมรส" (28/02/2021)
2021-03-11
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "รัก ขันอาสา ช่วยคนทุกข์" (14/2/2021)
2021-03-08
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง: หัวข้อ ความรักของยาโคบ
2021-03-02
“เวลาหนักหน่วงไม่ยืดยาว แต่คนหนักแน่นยืนยง”
2021-10-30
ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2021 หัวข้อ "เรารอดปลอดภัย"
2021-02-12
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "ทรงพิทักษ์รักษา" (31/1/2021)
2021-02-08
ยูดาสมิได้ผิดมาแต่ต้น
2021-01-29
เรียนจากมิชชั่นนารียุคบุกเบิก
2021-01-28
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: "เหล็กลับเหล็ก คนลับคน" : 17/01/2021
2021-01-27
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: "การประกาศเป็นการทำสงคราม" (29/11/2020)
2021-01-22
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: "พระเยซูทรงให้ความสำคัญกับเด็ก" (10/1/2021)
2021-01-21
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ : หมายสำคัญของการเสด็จมา (ตอน2) (27/12/2020)
2021-01-19
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: "หมายสำคัญของการเสด็จมา" (ตอน 1) (20/12/2020)
2021-01-16
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: พระองค์ทรงปั้นตัวท่านเสมอ (3/1/2021)
2021-01-15
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: คริสตมาส คือ รักที่เสียสละ (13/12/2020)
2021-01-13
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: พ่อผู้ให้อภัย (6/12/2020)
2021-01-09
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ (22/11/2020)
2021-01-08
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: คนต้นเรือน (15/11/2020)
2021-01-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: สิทธิอำนาจของพระเยซู (8/11/2020)
2021-01-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์: 20/09/2020
2021-01-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ: เร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า 27/09/2020
2021-01-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ ยูดาสไม่ได้ผิดมาตั้งแต่ต้น 1-11-2020
2021-01-05
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง: นิโคเดมัส สาวกลับ
2020-11-10
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง : วิถีชีวิตคนกรุง : 18/10/2020
2020-11-06
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง : ทรงเจิมเพื่อการรับใช้ 11/10/2020
2020-11-06
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง : หัวข้อ พระเยซูทรงสงสารคน : 06/09/2020
2020-09-16
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง : 13/08/2020 : หัวข้อ รู้จักรักพระเจ้าอย่างไร?
2020-09-16
อ่านบันทึก คำหนุนใจพิเศษ จาก ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์
2020-09-16
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ พระพรบนความเจ็บปวด 9 สค 2020
2021-10-07
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ "การล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ" (19/07/2020)
2020-09-16
ของฝากจากสูจิบัตรเสียง หัวข้อ สิ่งดีอันใดมาจากนาซาเร็ธ (12/07/2020)
2020-09-16
เรียนจากมิชชั่นนารี ยุคบุกเบิก
2020-08-04
เพราะรักจึงตีสอน
2020-06-21
พลังในปีใหม่
2020-06-18
เรื่องของหัวใจ
2020-06-04
ริคาโด กากา
2020-04-21
รักหรือใคร่กันแน่
2020-04-21
รักตัวเขา
2020-04-21
ชีวิตสมกับ ข่าวประเสริฐ
2020-04-17
ประตูหนึ่งปิด ประตูหนึ่งเปิด
2020-04-17
ครู
2020-04-17
มิตรภาพวันคริสตมาส
2020-04-17
ทรงติดอาวุธให้เรา
2020-04-17
พระเยซูทรง ล้างเท้าสาวก
2020-04-17
แผ่นดินสวรรค์ ต้องแย่งชิงเอา
2020-04-17
เคล็ดลับชีวิตที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
2020-04-17
คริสตมาส สะท้อนพระทัยพระบิดา
2020-04-17
พระเจ้าเท่านั้น คืนชีพได้
2020-04-17
ประชาเริงร่า เพราะพระราชาเป็นธรรม
2020-04-17
มาประกันชีวิต กับพระเจ้าดีกว่า
2020-04-17
มีเวลาแค่สามนาทีก่อนตาย
2020-04-17
อยากเห็นพระเยซู
2020-04-17
สุขสันต์วันเกิดพระเยซู
2020-04-17
วางใจพระเจ้า หรือเงินทอง
2020-04-17
เป็นเด็กดีเด่น เช่น ทิโมธี
2020-04-17
คำพยากรณ์ เป็นจริงได้อย่างไร
2020-04-17
พระประสงค์ ของคริสตมาส
2020-04-17
วาระของพระเจ้า
2020-04-17
ง่ายที่พระบิดาจะประทานสิ่งดีให้ท่าน
2020-04-17
จะขอบพระคุณ หรือ จะบ่น ดี
2020-04-17
โหราจารย์ รู้เรื่อง พระคริสต์ได้อย่างไร
2020-04-16
แทนคุณของพ่อ
2020-04-16
ใครเชื่อ ก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง
2020-04-16
พระองค์ทรงปั้น ตัวท่านเสมอ
2020-04-16
คำขวัญวันเด็ก
2020-04-16
ชีวิตที่มีพลัง
2020-04-16
ขอบพระคุณสำหรับ 2019
2020-04-16
เป็นเหมือนปราชญ์ ต้องฉลาดมุ่งมั่น
2020-04-16
พระเจ้าสอนผมเรื่องการประกาศ
2020-04-15
นิมโรด และ หอบาเบล
2020-04-15
ทรงใช้คนสามัญ สู้ศึกใหญ่
2020-04-15
ชาวสะมาเรียเพื่อนแท้
2020-04-15
ต้นไม้ 3 ต้น
2020-04-15
อันดรูว์
2020-04-15
ของประทาน คือ อวัยวะของพระกาย
2020-04-15
ความมั่งคั่ง มาจากพระเจ้า
2020-04-15
กษัตริย์อาคริปปา และเปาโล
2020-04-15
เกิดผล เพราะมีราก
2020-04-15
ยุทธการ เอนเทบเบ
2020-04-14
แกร่งดั่งสร้างบ้านบนศิลา
2020-04-14
หนทางแห่งพระพร
2020-04-14
คริสตจักรแฝด
2020-04-14
อย่าลืมรักแห่งไม้กางเขน
2020-04-14
โมทนาพระคุณ
2020-04-14
จงไปดูอีก เจ็ดครั้ง
2020-04-14
ทำคะแนนความเหมือนพระเยซู
2020-04-14
ดอกเตอร์ พอลีน จี แฮมิลตัน
2020-04-14
ระวังศัตรู
2020-04-14
เราต่างเล่นในสนามเดียวกัน (2)
2020-04-14
เราต่างเล่นในสนามเดียวกัน (1)
2020-04-14
พระเยซูสอนเรื่องการรับใช้
2020-04-14
ปลาแฟนซี คร้าฟ
2020-04-14
องค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
2020-04-11
มานาประจำวัน
2020-04-11
คำอธิษฐานที่เคลื่อนภูเขา
2020-04-11
พระเยซูทรงเปรมปรีดิ์
2020-04-11
ข่าวประเสริฐประกาศแก่คนอนาถา
2020-04-11
ฤทธิ์เดชจากเบื้องบน
2020-04-11
ร้องเพลงกลางคืน
2020-04-11
ดาวิดเผชิญอันตราย ได้อย่างไร
2020-04-11
เพนเตคอสเต วันแห่ง รัก และ ฤทธิ์
2020-04-11
นำคนรัก พบรักพระเยซู
2020-04-11
พระเจ้า ผู้ทรงหวงแหน
2020-04-11
ยามเย็นอย่าหยุด
2020-04-11
วันโนอาห์
2020-04-11
จงถวายชีวิตจิตใจ ร่างกายเป็นของพระเจ้า
2020-04-11
ความเชื่อ คือ พลังยิ่งใหญ่
2020-04-11
จากห้องลับ สู่โลกกว้าง
2020-04-11
จอมกษัตริย์
2020-04-11
เอลียาห์ คนสามัญอย่างเรา
2020-04-10
รู้จักพระผู้สร้าง ก่อนสาย
2020-04-10
ผู้ประกาศ และการทรงเรียก
2020-04-10
คำสัมภาษณ์สุดท้าย ของ บิลลี่ เกรแฮม
2020-04-10
เอโนค เป็นที่พอพระทัย
2020-04-09
รักของยาโคบ
2020-04-09
หมอผู้ผ่าตัดตัวเอง
2020-04-08
มิชชั่นนารีรุ่นแรก กับ พระราชวัง (2)
2020-04-08
มิชชั่นนารีรุ่นแรก กับ พระราชวัง
2020-04-08
พระเยซู คือพระเอก
2020-04-08
กำหนดวัน รับเสด็จ
2020-04-08
ดาร์ซี่ ลินน์
2020-04-08
“ให้เรามีสิทธิ์เป็นลูก”
2020-04-08
“ยังให้เราอยู่ในโลก”
2020-04-07
“เราจะทำดีแก่เจ้า”
2020-04-07
โลกกำลังมาถึงบั้นปลาย
2020-04-07
ใกล้เกลือ อย่ากินด่าง
2020-04-07
คนเลี้ยงแกะ พบพระกุมาร
2020-04-07
เชื่อพระเจ้าจริงอย่างเฮเสคียาห์
2020-03-25
ใครนำใคร
2020-03-25
ผู้ป่วยไม่ทราบว่า พระเยซูเป็นใคร
2020-03-25
อิมมานูเอล
2020-03-25
อับราฮาม ปั้น ลูก
2020-03-25
การรอคอย
2020-03-12
ทรงสงสารเขา
2020-03-12
รักของนางรูธ
2020-03-11
เราจะชอบพอตัวเองได้อย่างไร
2020-03-07
ทดสอบความเชื่อ
2020-03-07
เชื่อว่าทำได้
2020-03-07
นิมิต หรือ ภาระใจ
2020-03-07
เส้นทางดาวหาง
2020-03-07
ไฟต้องติด อยู่เสมอ
2020-03-07
คนของเราในนครนี้มีมาก
2020-03-07
อัลเบิร์ท ชไวท์เซอร์
2020-03-07
อาจารย์ สุข พงศ์น้อย(2
2020-03-07
อาจารย์ สุข พงศ์น้อย(1)
2020-03-07
เป็นตัวแท้ๆของเรา
2020-03-07
ใช้ตะลันด้วยความรัก
2020-03-07
เปโตร กับครอบครัว
2020-03-07
ทรงเรียกให้เรานำคน
2020-03-06
ทรงเรียกให้เรานำคน
2020-03-06
ทรงอยู่ด้วย ช่วยเสมอ
2020-03-06
เพราะรักจึงตีสอน
2020-03-06
พลังในปีใหม่
2020-03-06
สั่งสมเรื่องน่ายินดี
2020-03-05
“ทำไมจึงปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะ”
2020-03-05
“ห่างไกล ในรางหญ้า”
2020-03-02
พ่อที่กระตือรือร้น
2020-03-02
“โกรธเช่นนี้ ดีหรือ”
2020-03-02
สงคราม 6 วัน (ต่อ)
2020-03-02
“พลังฝ่ายวิญญาณ ในการเผยแพร่ และเพิ่มพูนคริสตจักร
2020-03-02
สุนัขเป็น VS สิงห์ตาย
2020-03-02
คลั่งหรือเป็นปกติชน
2020-03-02
ประกาศโดยอาศัยหมายสำคัญ
2020-01-23
หมายสำคัญแห่งกาลสมัย
2020-01-23
คริสตจักรแห่งอนาคต
2020-01-23
คริสตจักรแห่งอนาคต
2020-01-23
เราต้องเป็น ผู้เริ่ม
2020-01-23
คุณแม่เขียน ถึงลูก
2020-01-23
แพะรับบาป ตัวจริง
2020-01-23
คนไข้ต้อง รู้จักหมอ
2020-01-17
บิลลี่ เกรแฮม เพื่อนของประธานาธิบดี
2020-01-16
โล่งใจ ในพระคริสต์
2020-01-16
หนักก็เอา เบาก็สู้เมื่อพระเยซูอยู่ด้วย
2020-01-15
รับส่วนในสภาพพระองค์
2020-01-14
คนเป็นท่ามกลาง คนตาย
2020-01-14
ร้องโฮซันนาจากใจ
2020-01-11
คนเป็นท่ามกลางคนตาย
2020-01-05
ลี้ภัยในพระเจ้า
2020-01-02
เหมือนยกภูเขา ออกจากอก
2019-12-27
5 ประการ พระเยซูทรงปรารถนาให้สตรีทราบ
2019-12-26
พระเจ้าสอนผม
2019-12-26
มรณะทางรถไฟสาย
2019-12-26
โย เน โกะ ความรักประหลาด
2019-12-25
อัน ยี สุข “ถ้าฉันพินาศ”
2019-12-13
ความมหัศจรรย์ของดวงตา
2019-12-13
สร้างชีวิตอย่างพระกุมาร
2019-11-15
เอาชนะปมด้อยได้อย่างไร
2019-10-22
“คริตมาส ทำให้ เรามีความหวัง”
2019-10-22
ถ้าโลกไม่มี วันคริสตมาส
2019-10-22
สุดยอดแห่งนักขาย
2019-10-22
ไม่ยอมให้พ่อตาย
2019-10-22
ทำอะไรให้พระเยซูทรงชื่นพระทัย
2019-10-22
ทำไมจึงทรงละเราไว้ในโลก
2019-10-19
โลซานน์ เมืองที่มีอดีตอันน่าชื่นชม
2019-10-17
แพทย์หลวง
2019-10-16
โครงการแก้มลิง บึงหนองบอน
2019-10-13
พระเจ้าผู้ทรงชูใจ
2019-10-13
คุณแม่ของแซมสัน
2019-10-13
กระเป๋าที่ถูกขโมย
2019-10-13
เราจะหนุนกำลังเจ้า
2019-10-12
บทเรียนจาก กระจงผา
2019-10-11
ผู้เลี้ยงที่ดี
2019-10-11
ทรงเป็นส่วนของเรา
2019-10-09
ทรงรักมั่นมิผันแปร
2019-10-07
อาจารย์ผู้ประเสริฐ
2019-10-04
เป็นเด็กดีเด่น เช่น ทิโมธี
2019-01-25
โหราจารย์ รู้เรื่อง พระคริสต์ได้อย่างไร
2019-01-24
มิตรภาพวันคริสตมาส
2019-01-24
แทนคุณของพ่อ
2019-01-24
ทรงเปลี่ยนทะเลทรายเป็นอุทยาน
2019-01-16
ของขวัญปีใหม่ 2017 ถึงทุกท่าน จาก ศ.บ
2017-01-19
รับผิดชอบกอบกู้ เพราะรู้จักพระเจ้า
2016-08-08
ผู้เลี้ยงที่ดี
2016-08-04
แกะ กับ ผู้เลี้ยง
2016-07-29
จงถ่อมใจอย่างเด็ก
2016-07-20
ใกล้ถึงวันประชุมใหญ่
2016-07-12
จากฟ้าสู่ดิน
2016-07-04
ชีวิตที่มีพลัง
2016-07-02
แม่เล่าเรื่องคุณตา
2016-06-22
จะยกโทษได้อย่างไร
2016-06-13
สิ่งเลิศล้ำ ทรงสำแดง
2016-06-05
แสวงหาพระเจ้าก่อน
2016-05-31
แม่นยำ เหนือคำทำนายใด
2016-05-25
ทรงร่วมงานกับผู้เชื่อ
2016-05-18
ทรงดึงดูดใจสาวกอย่างไร
2016-05-09
ทรงติดอาวุธให้เรา
2016-05-03
พระเยซูทรงล้างเท้าสาวก
2016-04-27
แผ่นดินสวรรค์ ต้องแย่งชิงเอา
2016-04-19
ชนะความลำบาก
2016-04-12
เคล็ดลับชีวิตที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
2016-04-05
พระเจ้าเท่านั้น คืนชีพได้
2016-03-28
ประชาเริงร่า เพราะพระราชาเป็นธรรม
2016-03-22
มาประกันชีวิต กับพระเจ้าดีกว่า
2016-03-14
อยากเห็นพระเยซู
2016-03-08
วางใจพระเจ้า หรือเงินทอง
2016-02-29
ริคาโด กาก้า
2016-02-21
รักหรือใคร่กันแน่
2016-02-15
รักตัวเขา
2016-02-08
ชีวิตสมกับข่าวประเสริฐ
2016-01-31
ประตูหนึ่งปิด ประตูหนึ่งเปิด
2016-01-24
ครู
2016-01-20
เป็นเด็กดีเด่น เช่น ทิโมธี
2016-01-10
มิตรภาพวันคริสตมาส
2015-12-28
สุขสันต์วันเกิด พระเยซู
2015-12-26
คริสตมาส สะท้อนพระทัยพระบิดา
2015-12-26
สุขสันต์วันเกิดพระเยซู
2015-12-21
โหราจารย์ รู้เรื่องพระคริสต์ได้อย่างไร?
2015-12-13
ทรงเป็นส่วนของเรา
2015-11-29
ได้ผลเพราะ ลงมือปลูกจริง
2015-11-22
ทรงเปลี่ยนทะเลทรายเป็นอุทยาน
2015-11-15
ทวงพระสัญญา
2015-11-09
ประตูนาวา
2015-11-01
ดาวิดทูลถามพระเจ้า
2015-10-26
พระเยซู,บุตรมนุษย์
2015-10-18
พระเยซู ผู้ชูใจนิรันดร์
2015-10-13
“ทรงทราบความ ทุกข์ของท่าน”
2015-10-05
ผู้เชื่อในสังคมโลก
2015-10-01
“ยกพระเจ้า เป็นที่หนึ่ง”
2015-09-23
“ทรงทำการ มโหฬารให้เรา”
2015-09-15
“ผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา”
2015-09-07
อันดรูว์ชวนพี่มาเชื่อ
2015-08-31
พระเยซูต้อนรับคนบาป
2015-08-25
จงหวังใจในพระเจ้า
2015-08-17
ทรงรักมั่นมิผันแปร
2015-08-14
เบนโอนี หรือ เบนยามิน
2015-08-11
อาจารย์ผู้ประเสริฐ
2015-08-07
ผู้เลี้ยงกับแกะ
2015-08-03
ทรงให้เราอยู่ เพื่ออะไร?
2015-07-30
ผลจากการประกาศ คือกลุ่มเซลล์
2015-07-27
พระเจ้าทรงยิน
2015-07-27
อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้
2015-07-24
อธิษฐานเผื่อคนที่เรานำมาอย่างไร
2014-07-16
แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนยีสต์
2014-07-16
พระเจ้าคิดถึงฉันว่าอย่างไร?
2014-01-07
ถ้าพระคริสต์มิได้เสด็จมา
2014-01-07
เป้าการประกาศ คือ“สร้างสาวก”
2013-11-19
ประสานกันอย่าง วงยูโอเดีย
2013-11-07
น้ำมันมะกอก
2013-10-29
รุสเซียล่มสลาย
0000-00-00
การเข้าเฝ้า พระเจ้าส่วนตัว
2013-09-24
การประกาศของ��BFC
2013-09-24
ฟินนี่�เล่าเรื่องการกลับใจของตน
2013-08-31
ถวายโมทนา
2013-08-21
คริสตจักรเซล
2013-08-07
ระบบย่อยอาหาร (2)
2013-08-01
ระบบย่อยอาหาร (1)
2013-08-01
พระเยซูเสด็จมาทำไม ?
2013-07-05
มั่งมีจำเพาะพระเจ้า
2013-07-05
ปวดหัว ตัวร้อน คืออาการเตือนภัย
2013-05-29
ได้โห่ร้อง แน่เชียว วันเกี่ยวข้าว
2013-05-22
ลูกในโอวาท
2013-01-22
กาเบรียลมิชชั่นนารีใจเด็ด
2012-11-14
จอห์น ฮาร์เปอร์กับเรือไททานิก
2012-11-09
อากาศดีคือชีวิตที่เข้าเฝ้า
2012-10-24
มีเสน่ห์อย่างพระเยซู
2012-10-24
มะเดื่อผลิใบ
2012-10-11
ฤทธิ์พระคำ
2012-10-11
ทำถูกเพราะคิดถูก
2012-10-11
เพลงคริสเตียน
2012-09-22
30 วัน 30 วิธีช่วยครอบครัวให้รอด
2012-09-22
พระประสงค์ ทรงประทาน
2012-09-11
ท่านคือ�“บุคคลสำคัญของเรา”�
2012-08-29
เพราะไว้ วางใจ จึงไม่เครียด
2012-08-29
คุณแม่ของนักกีฬาโอลิมปิก
2012-08-14
แพะกับแกะ
2012-08-10
ไม่กล้า�ก็ไม่แกร่ง
2012-07-24
เหล็กลับเหล็ก
2012-07-07
ผู้เชื่อเป็นคน
2012-07-06
บทเรียนจากชีวิตโยเซฟ
2012-07-05
คอร์รี เทน บูม หญิงกล้า
2012-07-05
ฤทธิ์พระโลหิต
2012-07-05
ภูมิคุ้มกันในทารก
2011-07-01
2010 ปีแห่งพระสัญญา
2011-02-13
จงให้เกียรติมารดาตน
2010-08-12
เจ็บครรภ์_ก่อนคลอด
2009-11-09
ของฝากจากสูจิบัตร
2009-11-09