คำพยาน "พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในทุกสิ่งที่ทูลขอ" 7/2018

คำพยาน "พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในทุกสิ่งที่ทูลขอ" 7/2018

คุณแป้นศรี นิยมญาติ (เขต 08) คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

  อ่านบทความย้อนหลัง