เพลง ข้าฯติดตาม พระองค์ วันนี้

 

คนเราชอบฝันว่า ถ้าเราได้มีโอกาส เช่นนั้น เช่นนี้ ก็จะดีกับเรา อย่างพ่อหนุ่มคนนี้ คิดว่าถ้าตนได้เกิดในสมัยพระคริสต์ ที่ปาเลสไตน์ สองพันปีที่แล้ว ตนก็จะเป็นสาวกที่ดี แต่ แท้ที่จริง วันนี้ เราเกิดในเมืองไทย เราก็สามารถติดตามพระองค์ได้ดี ไม่แพ้กัน โอกาสวันนี้ ดีกว่าเสียด้วยซ้ำ

 

 

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ เฉลิมฉลอง และอื่นๆ

#ติดตามพระคริสต์ #ทรงพระชนม์อยู่  #วันนี้  #ดีกว่าอดีต #ยังไม่สาย  #วันนี้  #วานนี้ #และอนาคต

#IfollowHim #today  #2023  #bangkokfellowship #bfcbkk #พระเยซูรักคุณ #เพลงใหม่ 

--------------------------------------

1.       เคยนึก ถ้าหากว่าข้าฯ เกิด ใน ปา เลส ไตน์

วัน นั้น หาก ว่า ข้าฯ นั่ง  ริม ฝั่ง กา ลิ ลี

       เพ่ง พิศ ทรง ฤทธิ์ เมต ตา รัก ษา ผู้ คน มาก มาย

        ข้าฯ ใคร่ เป็น สา นุ ศิษย์ ติด ตาม พระ ภู มี

 

2.   หาก ข้าฯ รับ บัพ ติ ส มา ใน จอร์ แดน ธา รา

  ชื่น ชม แบ่ง ข นม ปัง ยัง ประ ชา ห้า พัน

  ตัน ตื้น ยืน ดู กาง เขน ที่ โฆ ละ โก ธา

              ตื่น เต้น วัน ที่ พระ องค์ ทรง ฟื้น คืน ชี วัน

 

P:  แม้ ข้าฯ เกิด ใน เมือง ไทย ใน ปี กว่า สอง พัน

           ข้าฯ เชื่อ มั่น พระ บุ ตรา   พระ องค์ เ ส ด็จ มา

           ไถ่ ทัณฑ์ ชี วัน ของ ข้าฯ ข้าฯ ติด ตาม พระ องค์ วัน นี้

 

Chorus

  ขอบ พระ คุณ พระ องค์ ทรง ประ ทับ กับ เรา

        ใน ยุค ปี สอ งพัน  ใกล้ วัน เ ส ด็จ มา อีก ที

  ทุก คำ มั่น สัญ ญา ทรง รัก ษา เ ส มอ

  ข้าฯ  ติด ตาม พระ องค์ วัน นี้

 

 3:  วันนี้ ข้าฯ ยิน พระ องค์  นั่ง ลง ตรง ฝ่า พระ บาท

     ประ กาศ พระ กิต ติคุ ณ  หนุนจิต ฤทธิ์พระวิญญาณ

     เมื่อ พบ ผู้ หิว โหย ประ ทาน โดย ทรง จัด มา

     ทำ การ อัน อั ศ จรรย์ เช่น วัน ใน อ ดีต กาล

 


Visitor 19

 อ่านบทความย้อนหลัง