จงถ่อมใจอย่างเด็ก

 

ศ.บ

 

  มาระโก 10:13

      กรกฏาคม  เป็นเดือนของการอภิบาลศิษย์  ทั้งเป็นเดือนของการประชุมองค์กรฯ  ด้วย   ถ้าจะเรียนการอภิบาลศิษย์  ต้องเรียนจากพระเยซู  พระองค์ทรงดูแลพวกสาวกอย่างดี  แต่ผมยังเห็นบทบาทอภิบาลศิษย์  อีกอย่างหนึ่งของพระเยซู  คือ  การที่พระองค์  ไม่เมิน ความปรารถนาของพ่อแม่ทั้งหลายที่พาลูก  จูงหลานมาให้พระเยซูอวยพระพร  พระองค์ไม่ทรงรังเกียจเดียจฉันท์  ทรงอุ้มเด็กๆ บนตัก  และอวยพรเด็กๆ เหล่านั้น 

      ทรงใช้แบบอย่างของเด็กมาสอนผู้ใหญ่  วันนี้ผมจึงขอนำบทกลอนเรื่องเด็ก  มาให้เราอ่านครับ

                           เขาพาเด็กเล็กเข้า     มาหา

                    เพื่อให้พระบุตรา              แตะต้อง

                    ด้วยมุ่งมาดปรารถนา         พรพระ

                    เชื่อพระเจ้าปกป้อง           หลีกพ้นภัยพาล

                          สาวกห้ามเด็กด้วย      รำคาญ

                    เด็กรบกวนป่วนการ           รับใช้

                    ราชกิจติดพันงาน              มีมาก

                    ห้ามปรามเด็กอย่าใกล้        นึกรู้เดาพระทัย

                         ความคิดสาวกนั้น         ห่างไกล

                    มิใช่น้าพระทัย                  สักน้อย

                    ตรัสจุ่งมีน้ำใจ                   ต่อเด็ก

                    ชาวฟ้าดั่งเด็กต้อย             ต่ำไร้เดียงสา

                        “หากผู้ใด จะเข้า          ในสววรค์

                   หลงว่าตนสำคัญ                เชิดหน้า

 

                    มิถ่อมใจลงพลัน                เยี่ยงเด็ก

                    พระเจ้าฤาจะอ้า                 โอบอุ้มในพระทรวง

                        เด็กเด็กเข้ารอบล้อม       หน้าหลัง

                   พระคริสต์มิชิงชัง                ชิดเชื้อ

                   อุ้มเด็กพักรักจัง                  นั่งตัก

                   วางพระหัตถ์ทรงเอื้อ            ก่อเกื้ออวยพร

                      ท่าทีต่อเด็กนั้น                เป็นไฉน

                   ควรเอ็นดูชื่นใจ                   ร่วมสร้าง

                   เห็นอนาคตสดใส                รออยู่

                   จึ่งรักใคร่ใจกว้าง                 อย่างนี้ที่ประสงค์   

 

     บทเรียนที่เราเรียนวันนี้ คือ

    (1) พระเยซูทรงรักเด็ก รักครอบครัว  ทรงปรารถนาอวยพรให้ครอบครัวมีความสุข 

     (2) เด็กไร้เดียงสา ปราศจากบาป ไม่ถือยศถืออย่าง  ทรงปรารถนาให้เรา  ถ่อมใจลงอย่างเด็ก  ไม่เย่อหยิ่ง  พระเจ้าทรงประทานพระคุณแคนที่ถ่อมใจ

     (3) เมื่อพระเจ้าอวยพรใคร  เขาจะได้รับความสุข  ใครคือคนที่ได้รับพร  คนที่รับพระพรคือคนที่เชื่อฟัง  พรที่พระเจ้าประทานแกเด็กได้แก่ สุขภาพที่ดี   มีสติปัญญา   ทำงานประสบความสำเร็จ   ความยินดีในพระวิญญาณ  เป็นต้น 

     ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Visitor 272

 อ่านบทความย้อนหลัง