นมัสการ วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
(มัทธิว 11.28)