นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร
"ขอจงใครครวญดู สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ"