นมัสการ วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2019 (รอบที่ 2)

"พระเจ้าของเราทั้งหลายกอปรด้วยพระเมตตา"

 

ผู้นำนมัสการ: คุณ เปรมวดี แก้วดอก

"พระเจ้าทรงพระกรุณาและชอบธรรม พระเจ้าของเราทั้งหลายกอปรด้วยพระเมตตา"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

  อ่านบทความย้อนหลัง