คำเทศนา อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2019

"พระเยซูทรงปั้นเรา อย่างไร"

(ฮีบรู 12:1-6)
  อ่านบทความย้อนหลัง