คำเทศนา "พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ มาช่วยช้าฯ" (มัทธิว 14:22-32)

 Visitor 4

 อ่านบทความย้อนหลัง