คำเทศนา  "ขอพระเจ้าทรงประทานแนวทางแก่ข้าฯ"

(สดุดี 25.4-5)

 Visitor 8

 อ่านบทความย้อนหลัง