คำเทศนา "ทรงออกแบบ ให้มีสุข" 

(ยอห์น 10.10/ มัทธิว 22.36-40/มัทธิว 28.19-20)

 Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง