เพลง ชัยชนะโลกีย์

 

ตราบเท่าที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ เรามิอาจหลีกการล่อให้หลง หรือเลี่ยงการทดลองได้  แต่พระเจ้าก็ทรงสอนให้เราเอาชนะการทดลอง โดยการระมัดระวังตัว ไม่ประมาท ฝึกพึ่งพระเจ้า ยอห์น กล่าวว่า "เราชัยชนะได้" และจะยิ่งแกร่งขึ้นด้วย  ฟังเพลงนี้ครับ

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

ชัยชนะโลกีย์                             

(Skk_210817) 

 

   (ดนตรี) Em Am (4)             

                                             

  Em      Am  Em 

C: ประ ทาน จิต ใจ  บัง เกิด ใหม่ ให้ สุข ใจ  ยิน ดี 

  Em          Am       B 

ใกล้ ชิด ส นิท พระ เย ซู  พระ ผู้ ทรง ฤท ธี 

  Em            Am        B  

 มี พระ วิญ ญาณ   อ่าน พระ คำ   นำ ชัย ยุท ธา 

 Em       Am            Em 

ช นะ โล กีย์  มี ศรัท ธา ร้อง ฮา เล ลู ยา     

 

 

    Am   Em 

1: โลก ยวน ยั่ว ให้ เมา มัว  กลั้ว ทรัพย์ สิน 

Am   Em 

เป็น โภ คิน ไม่เ คย สิ้น ใจ กระ หาย 

      Am          Em 

เคย ติด กับ ย่อย ยับ แท้    เรา แพ้ พ่าย 

       Am         Em        B     Am       B  

มา วัน นี้ โดย ฤท ธี  เรา มี ชัย ชาญ  เรามีชัยชาญ เรามีชัยชาญ 

 

 

     Am   Em 

2: สัง คม ชวน  ก๊วน สัง สรรค์  ร่วม บัน เทิง 

       Am                         Em 

ไพ่ ตู้ เกมส์  เปรม ส วาท  พลาด พลั้ง เผลอ 

         Am   Em 

กระ แส โลก แรง แสร้ง รัก  ชัก คะ เย่อ 

      Am         Em    B     Am       B 

มา วัน นี้  โดย ฤท ธี เรา มี ชัย ชาญ เรามีชัยชาญ เรามีชัยชาญ 

 

 

(ดนตรี) 

        Em    Am  Em 

 B: ประทานจิตใจ บังเกิดใหม่ ให้สุขใจ ยินดี 

(มีพระวิญญาณ อ่านพระคำ) (นำ ชัย ยุท ธา) 

  Em          Am       B 

 ใกล้ชิด สนิทพระเยซู  พระผู้ทรงฤทธี 

 (ช นะ โล กีย์  มี ศรัท ธา)  (ร้อง ฮา เล ลู ยา)    

           Em            Am        B  

 มีพระวิญญาณ อ่านพระคำ นำชัยยุทธา 

(ประ ทาน จิต ใจ  บัง เกิด ใหม่) (ให้ สุข ใจ ยิน ดี) 

 Em       Am            Em 

   ชนะโลกีย์  มีศรัทธา ร้อง ฮาเลลูยา    

(ใกล้ ชิด ส นิท พระ เย ซู)  (พระ ผู้ ทรง ฤท ธี)  

  AM  EM 

ร้อง ฮาเลลูยา  ๆ   ๆ


Visitor 37

 อ่านบทความย้อนหลัง