เพลง เสียงของพระองค์

 

ขอให้เราประกาศข่าวดีของพระองค์ในทุกที่และทุกเวลาที่เรามีโอกาส ข้าแต่พระเยซู โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ฉวยทุกโอกาสที่จะแบ่ง

ปันพระวจนะของพระองค์ กับผู้อื่น เพื่อให้เขาได้พบความหวังและสันติสุขในพระองค์

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

A  Bm/A 

1: มองจงมองที่กว้างไกลออกไป 

C#m/A

สีทองของทุ่งนาสุกใส 

  D/A

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ 

A  Bm/A

อํานาจทั้งสิ้นที่ใน สวรรค์ 

  C#m

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น 

  E

มีอยู่กับองค์พระเยซู 

 

 

D  E

2: เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว 

A/C#  D

พร้อมออกทัพประจัญบาน 

D  A/C#

เสียงของพระองค์ 

 E

เรียกชื่อให้เข้าประจําการ 

 

 

  A  D

C: นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน 

Bm  Esus4  E

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา 

  F#m  B   A/C#

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร 

D

จะทรงนําเราไป 

  Bm  E  A  A/D  A/F#  D

เพราะนี่ คือเวลาของพระองค์ 

 

 

  A  D           Bm

3: นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน 

Esus4   E

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา 

  F#m  B A/C#

พระเยซู ทรงเป็นแม่ทัพผู้ 

D

เกรียงไกร จะทรงนํา เราไป 

  Bm  E  D  Dmaj7   F#m

เพราะนี่ คือเวลา ของ พระ องค์ 

  Bm  E  F#m  G2  D

เพราะนี่คือเวลา ของพระ องค์ 

 

 

A  Bm/A

E: มองจงมองที่กว้างไกลออกไป 

C#m/A

สีทองของทุ่งนาสุกใส 

  D/A

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทํา การ

 


Visitor 33

 อ่านบทความย้อนหลัง