เพลง ท้าทายผู้เชื่อ

 

ท้าทาย ผู้เชื่อ
      

เวลาเราดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง เราสนุกกับเนื้อเรื่อง ตัวแสดง นักร้อง นักดนตรี โดยที่เราลืมผู้ประพันธ์และผู้กำกับ เวลาเรามอง

ดูความเจริญของบ้านเมือง เรามักลืม ผู้นำที่วางแผน และผู้ดำเนินงานเบื้องหลัง เช่นเดียวกัน พระราชกิจที่ปรากฏในธรรมชาติ และ

ในชีวิตผู้เชื่อมากมาย มีบุคคล ที่อยู่เบื้องหลังกำกับ และก่อให้เกิด สิ่งเหล่านี้ น่ายกย่องอย่างยิ่ง  บุคคลนั้นคือใคร ฟังเพลงนี้ครับ

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

FBbF

1:  สรร เสริญ  พระ วิญ ญาณ   ประ ทาน การ รับ ใช้  

FGmC                      

สรร เสริญ พระ บุต รา  ราช กิจ หลาก หลาย   

FBb                       

สรร เสริญ พระ บิ ดา   รัก เมต ตา ปรา นี

BbFBbF                                  

ทรง ประ ทาน ชี วี  โดย องค์ พระ คริสต์  พระ ผู้ ทรง ส ง่า รา ศี 

BbFCF              

ทรงประทานชีวิต  โดยองค์พระคริสต์ พระผู้ทรงราศี 

 

 

FBb

C: ชี วิต  มี ประ สิท ธิ ผล  สุข ใจ   เมื่อ รับ ใช้ ผู้ คน 

F   C

พร้อม พรัก  คริสต จักร ข ยาย

FBb        

หาญ กล้า ท้า ทาย  ผู้ เชื่อ   เพื่อ รับ ใช้    ตาม พระ ประ สงค์        

CF

ทรง มอบ ของ ประ ทาน    พระ วิญญาณ ลง มา  (2X)


Visitor 17

 อ่านบทความย้อนหลัง